Ingatlaniroda Adatkezelési Tájékoztató

 

 

1. Az Adatkezelő

 

A Csók Szidónia Erzsébet ev. (Börzsönyi Ingatlanok(székhely/hivatalos levelezési cím: 2643 Diósjenő, Petőfi Sándor út 11., cégjegyzékszám: 55607913; elektronikus elérhetőség: borzsonyi.ingatlanok@gmail.com; honlap címe: www.borzsonyiingatlanok.hu; telefonszám: +36-70-621-5476, a továbbiakban: Adatkezelő) a vonatkozó, személyes adatok védelmét meghatározó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban az alábbiakban tájékoztatja a szolgáltatásait igénybe vevőket az általa alkalmazott adatkezelésről.

 

Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok védelmére, emiatt mindenkor ügyel a tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítására, melynek alapvető követelménye az adatok kezelésére vonatkozó megfelelő tájékoztatás nyújtása. Jelen Adatkezelési Tájékoztató többek között információt nyújt az Adatkezelő szolgáltatásáról, valamint a reklám célú adatkezelése során történő személyes adatainak kezeléséről: a kezelt adatok megismerésének forrásairól, köréről, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról és időtartamáról, a személyes adatokkal kapcsolatos jogokról és az azok közötti választási lehetőségekről, illetve tartalmazza azokat az elérhetőségeket is, amelyeken választ kaphat az Érintett a Adatkezelő adatvédelmi gyakorlatával kapcsolatos kérdéseire is.

 

2. Fogalmak

 

Ingatlan tulajdonos (eladó/bérbeadó): Olyan személy, aki az Adatkezelő által közvetített ingatlan tulajdonosa, ill. az ingatlanra vonatkozó vagyoni jog (pl. haszonélvezeti jog) jogosultja, illetve aki az ingatlan közvetítésére az Adatkezelővel megbízási szerződést kötött, valamint ezek meghatalmazottja.

 

Ajánlattevő (vevő/bérlő): Olyan személy, aki az Adatkezelő által közvetített ingatlanra vételi/bérbevételi ajánlatot tett.

 

Megtekintő: Olyan személy, aki az Adatkezelő által közvetített ingatlant megtekintette vagy az Adatkezelő a közvetített ingatlan pontos címét megadta.

 

Ingatlankereső: A fentieken túl olyan személy, aki az Adatkezelő ingatlanközvetítési tevékenysége körében az Adatkezelőtől személyesen, telefonon, elektronikus vagy más úton tájékoztatást kér, tőle érdeklődik, ideértve különösen az Adatkezelő megkeresését eladási vagy vételi érdeklődés céljából, illetve aki az Adatkezelőnél ingatlankeresőként jelentkezik.

 

Hírlevélre feliratkozó: Olyan személy, aki az Adatkezelő hírlevél szolgáltatásra feliratkozott.

 

Segítő szolgáltatás igénybe vevője: Olyan személy, aki a honlapon működő valamely segítő szolgáltatást igénybe vette.

 

Álláshirdetésre jelentkező: Az adatkezelőnél meghirdetett álláslehetőségre jelentkező érintett.  

 

Érintett: Adatkezelő által végzett, személyes adatok kezelésével kapcsolatos folyamatok által érintettek az Adatkezelő különböző szolgáltatásait igénybe vevők: Ingatlan tulajdonos, Ajánlattevő, Ingatlankereső, Hírlevélre feliratkozó, Segítő szolgáltatás igénybe vevője, Álláshirdetésre jelentkező, az Adatkezelő részére értékbecslési megbízást adó.

 


3. Adatkezelés célja

 

3.1. Ingatlankereső esetében: Vásárlás/bérbevétel céljából az Érintett által keresett, megadott feltételeknek megfelelő ingatlant keressen és ajánljon az Adatkezelő, és létrehozza az ingatlant eladni/bérbe adni kívánó és az Érintett közötti kapcsolatot.

 

3.2. Megtekintő esetében: Vásárlás/bérbevétel céljából az Érintett által keresett, megadott feltételeknek megfelelő ingatlant tudjon megmutatni az Adatkezelő.

 

3.3. Ingatlantulajdonos esetében: Az Érintett és az Adatkezelő között létrejött közvetítésére vonatkozó megbízási szerződést teljesítése, amely keretében az Adatkezelő az ingatlan eladását/bérbeadását segíti elő azzal, hogy az ingatlan adatait megosztja más ingatlanközvetítőkkel és/vagy különböző hirdetési felületeken megjeleníti.

 

3.4. Ügyfélátvilágítási kötelezettség esetében: Az Adatkezelőt terhelő ügyfélátvilágítási kötelezettség teljesítése. Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont] és a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) 6. § - 9. §-ai.

 

3.5. Ajánlattevő esetében: az Adatkezelő által közvetített ingatlanra vételi/bérbevételi ajánlatot rögzítése és az Ingatlantulajdonos felé való továbbítása.

 

3.6. Értékbecslés esetében: Az Érintett és az Adatkezelő között létrejött értékbecslésre vonatkozó megbízási szerződést szerződés teljesítése.

 

3.7. Hírlevélküldés esetében: Az ingatlanpiacot érintő szakmai információkat és az Adatkezelő reklám tevékenység keretében akciókat, promóciót, ajánlatot tartalmazó hírlevek küldése.

 

3.8. Számviteli kötelezettség teljesítése esetében: Adatkezelő bizonylatmegőrzési kötelezettségének teljesítése.

 

3.9. Álláshirdetésre jelentkezők esetében: Az Adatkezelőnél álláshirdetésre jelentkezők elbírálása.

 

4. Adatkezelés jogalapja

 

4.1. Ingatlankereső esetében: Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont]. Az Adatkezelő jogos érdeke, hogy az ingatlankereséssel összefüggő szolgáltatást magas szinten nyújtsa, az ügyfelek elégedettek legyenek a szolgáltatásával, illetve ezen keresztül növelje a forgalmát.

 

4.2. Megtekintő esetében: Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont]. Az Adatkezelő jogos érdeke, hogy az ingatlankereséssel összefüggő szolgáltatást magas szinten nyújtsa, az ügyfelek elégedettek legyenek a szolgáltatásával, illetve ezen keresztül növelje a forgalmát az ingatlan után érdeklődőknek az ingatlant bemutassa.

 

4.3. Ingatlantulajdonos esetében: Szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont].

 

4.4. Ügyfélátvilágítási kötelezettség esetében: Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont] és a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) 6. § - 9. §-ai.

 

4.5. Ajánlattevő esetében: Szerződés megkötését megelőző lépésekhez szükséges adatkezelés [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont].

 

4.6. Értékbecslés esetében: Szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont].

 

4.7. Hírlevélküldés esetében: Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdés]; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

 

4.8. Számviteli kötelezettség teljesítése esetében: Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont] és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény. 169. §-a.

 

4.9. Álláshirdetésre jelentkezők esetében: Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

 


5. Kezelt adatok köre

 

5.1. Ingatlankereső esetében: név, lakcím (ha az érintett megadta), telefonszáma, email címe, és az Érintett által a keresett ingatlanra vonatkozóan megadott adatok [pl. ingatlan vételára, ingatlan elhelyezkedése, jellege, fekvése, hasznos alapterülete, építési módja, komfortfokozata, fűtési módja, szobaszáma, ill. telek területe].

 

5.2. Megtekintő esetében: név, születési hely és idő, anyja születési neve, megtekintett ingatlan pontos beazonosításához szükséges adatok.

 

5.3. Ingatlantulajdonos esetében: név, születési hely és idő, anyja születési neve, lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, telefonszám, e-mail cím, ingatlanra vonatkozóan megadott adatok [pl. ingatlanról készült fénykép, alaprajz, ingatlan általános leírása, ingatlan vételára, ingatlan elhelyezkedése, jellege, fekvése, hasznos alapterülete, építési módja, komfortfokozata, fűtési módja, szobaszáma, ill. telek területe].

 

5.4. Ügyfélátvilágítási kötelezettség esetében: családi és utónév, születési családi és utónév, állampolgárság, születési hely és idő, anyja születési neve, lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, azonosító okmányának típusa, száma és másolata, kiemelt közszereplői nyilatkozat, vételár forrását megjelölő nyilatkozat.

 

5.5. Ajánlattevő esetében: név, születési hely és idő, anyja születési neve, lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, telefonszám, e-mail címe, ajánlati összeg és megfizetésének feltételei.

 

5.6. Értékbecslésre esetében: név, születési hely és idő, anyja születési neve, lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, telefonszám, e-mail cím, ingatlanra vonatkozóan megadott adatok [pl. ingatlanról készült fénykép, alaprajz, ingatlan általános leírása, ingatlan vételára, ingatlan elhelyezkedése, jellege, fekvése, hasznos alapterülete, építési módja, komfortfokozata, fűtési módja, szobaszáma, ill. telek területe].

 

5.7. Hírlevélküldés esetében: név és e-mail cím.

 

5.8. Számviteli kötelezettség teljesítése esetében: Könyvviteli elszámolást alátámasztó számviteli bizonylatok

 

5.9. Álláshirdetésre jelentkezők esetében: név, születési hely és idő, lakcíme, telefonszám, e-mail cím és az életrajzban megadott egyéb adatok.

 

6. Az adatkezelés időtartama

 

6.1. Ingatlankereső esetében: személyes adatok rögzítéstől számított 5 év.

 

6.2. Megtekintő esetében: személyes adatok rögzítéstől számított 5 év.

 

6.3. Ingatlantulajdonos esetében: szerződés megszűnésétől számított 5 év.

 

6.4. Ügyfélátvilágítási kötelezettség esetében: személyes adatok rögzítéstől számított 8 évig.

 

6.5. Ajánlattevő esetében: személyes adatok rögzítéstől számított 5 év.

 

6.6. Értékbecslésre esetében: szerződés megszűnésétől számított 5 év.

 

6.7. Hírlevélküldés esetében: az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

 

6.8. Számviteli kötelezettség teljesítése esetében: az Adatkezelő bizonylatmegőrzési kötelezettségének teljesítésével kapcsolatos személyes adatokat nyolc évig köteles megőrizni.

 

6.9. Álláshirdetésre jelentkezők esetében: személyes adatok rögzítéstől számított 1 év.

 

7. Személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, közzététel és statisztikai adatbázis képzése

 

7.1 [Adatfeldolgozók] Az Adatkezelő az Érintett adatait a szolgáltatás nyújtása során, annak teljesítése érdekében, és ahhoz szükséges mértékben, a szerződött partnerei (beleértve magánszemélyeket is) részére átadja adatfeldolgozásra. A szolgáltatás nyújtásának teljesítése érdekében, valamint a marketing / reklám célú tevékenység végzéséhez szükségesen igénybe vett, Adatkezelő szerződött partnerei közé tartozó adatfeldolgozók és azok kategóriái, akik által az Érintett adatai feldolgozásra kerülnek:

 

-          Adatkezelő az Érintettek és az ingatlan adatait megoszthatja a saját ügynökeivel, közreműködőivel, illetve más ingatlanközvetítőkkel annak érdekében, hogy az ingatlan értékesítésre / bérbeadásra kerüljön. Az Adatkezelővel együttműködő ingatlanközvetítők listáját ezen a linken megtalálja: https://miosz.lc.hu/partnerirodak/magyar-ingatlankozvetitok-orszagos-szovetsege/


Adatfeldolgozás célja: az ingatlan értékesítésének / bérbeadásának elősegítése

-          Az ingatlan értékesítésének / bérbeadásának elősegítése érdekében az Adatkezelő különböző hirdetési felületeken megjeleníti az ingatlan adatait. A hirdetési felületek az alábbiak:


borzsonyiingatlanok.hu
Adatfeldolgozó neve: Börzsönyi Ingatlanok
Széhkelye: 2643 Diósjenő Petőfi Sándor 11
E-mail címe: borzsonyi.ingatlanok@gmail.com
Adatfeldolgozás célja: Ingatlanhirdetés megjelenítése


alberlet.info
Adatfeldolgozó neve: Vár-Köz Kft.
Széhkelye: 1131 Budapest, Kucsma u. 13-15. fszt. 50.
E-mail címe: info@lakascentrum.hu
Adatfeldolgozás célja: Ingatlanhirdetés megjelenítése


budaorsilakasokhazak.hu
Adatfeldolgozó neve: Vár-Köz Kft.
Széhkelye: 1131 Budapest, Kucsma u. 13-15. fszt. 50.
E-mail címe: info@lakascentrum.hu
Adatfeldolgozás célja: Ingatlanhirdetés megjelenítése


epitesitelek.com
Adatfeldolgozó neve: Vár-Köz Kft.
Széhkelye: 1131 Budapest, Kucsma u. 13-15. fszt. 50.
E-mail címe: info@lakascentrum.hu
Adatfeldolgozás célja: Ingatlanhirdetés megjelenítése


ipariingatlan.net
Adatfeldolgozó neve: Vár-Köz Kft.
Széhkelye: 1131 Budapest, Kucsma u. 13-15. fszt. 50.
E-mail címe: info@lakascentrum.hu
Adatfeldolgozás célja: Ingatlanhirdetés megjelenítése


ipariingatlanok.hu
Adatfeldolgozó neve: IpariCégek.hu Tanácsadó Kft.
Széhkelye: 1036 Budapest, Pacsirtamező út 45. 8./45.
E-mail címe: iparicegek@gmail.com
Adatfeldolgozás célja: Ingatlanhirdetés megjelenítése


jofogas.hu
Adatfeldolgozó neve: Adevinta CMH Kft.
Széhkelye: 1134 Budapest, Váci út 49. III. emelet
E-mail címe: sales@jofogas.hu
Adatfeldolgozás célja: Ingatlanhirdetés megjelenítése


kiadoingatlan.com
Adatfeldolgozó neve: Vár-Köz Kft.
Széhkelye: 1131 Budapest, Kucsma u. 13-15. fszt. 50.
E-mail címe: info@lakascentrum.hu
Adatfeldolgozás célja: Ingatlanhirdetés megjelenítése


kiadolakas.hu
Adatfeldolgozó neve: Vár-Köz Kft.
Széhkelye: 1131 Budapest, Kucsma u. 13-15. fszt. 50.
E-mail címe: info@lakascentrum.hu
Adatfeldolgozás célja: Ingatlanhirdetés megjelenítése


lakascentrum.hu
Adatfeldolgozó neve: Vár-Köz Kft.
Széhkelye: 1131 Budapest, Kucsma u. 13-15. fszt. 50.
E-mail címe: info@lakascentrum.hu
Adatfeldolgozás célja: Ingatlanhirdetés megjelenítése


lakashitelcentrum.hu
Adatfeldolgozó neve: Vár-Köz Kft.
Széhkelye: 1131 Budapest, Kucsma u. 13-15. fszt. 50.
E-mail címe: info@lakascentrum.hu
Adatfeldolgozás célja: Ingatlanhirdetés megjelenítése


lakasok.com
Adatfeldolgozó neve: Vár-Köz Kft.
Széhkelye: 1131 Budapest, Kucsma u. 13-15. fszt. 50.
E-mail címe: info@lakascentrum.hu
Adatfeldolgozás célja: Ingatlanhirdetés megjelenítése


lakasokhazak.hu
Adatfeldolgozó neve: Vár-Köz Kft.
Széhkelye: 1131 Budapest, Kucsma u. 13-15. fszt. 50.
E-mail címe: info@lakascentrum.hu
Adatfeldolgozás célja: Ingatlanhirdetés megjelenítése


megveszlak.hu
Adatfeldolgozó neve: Szabó Gábor ev.
Széhkelye: 2170 Aszód, Ősz utca 1/c.
E-mail címe: megveszlak.hu@gmail.com
Adatfeldolgozás célja: Ingatlanhirdetés megjelenítése


miosz.lc.hu
Adatfeldolgozó neve: Magyar Ingatlanközvetítők Országos Szövetsége
Széhkelye: 1126 Budapest, Orbánhegyi út 14.
E-mail címe: titkarsag@miosz.hu
Adatfeldolgozás célja: Ingatlanhirdetés megjelenítése


startlak.hu
Adatfeldolgozó neve: Adoist Média Kft.
Széhkelye: 6900 Makó, Tulipán u. 12.
E-mail címe: krizsann@startlak.hu
Adatfeldolgozás célja: Ingatlanhirdetés megjelenítése


ujepitesu.hu
Adatfeldolgozó neve: Vár-Köz Kft.
Széhkelye: 1131 Budapest, Kucsma u. 13-15. fszt. 50.
E-mail címe: info@lakascentrum.hu
Adatfeldolgozás célja: Ingatlanhirdetés megjelenítése


ujingatlan.hu
Adatfeldolgozó neve: Vár-Köz Kft.
Széhkelye: 1131 Budapest, Kucsma u. 13-15. fszt. 50.
E-mail címe: info@lakascentrum.hu
Adatfeldolgozás célja: Ingatlanhirdetés megjelenítése


ujlakasok.com
Adatfeldolgozó neve: Vár-Köz Kft.
Széhkelye: 1131 Budapest, Kucsma u. 13-15. fszt. 50.
E-mail címe: info@lakascentrum.hu
Adatfeldolgozás célja: Ingatlanhirdetés megjelenítése


Adatfeldolgozás célja: az ingatlan értékesítésének / bérbeadásának elősegítése

-         Az Adatkezelő a közvetítésre vonatkozó szerződésének teljesítése és dokumentálása érdekében különböző adminisztrációs és munkafolyamat szervezési informatikai eszközöket/megoldásokat vesz igénybe, amely során az Érintettek és az ingatlan adatait megoszthatja az adatfeldolgozókkal.

Adatfeldolgozás célja: az ingatlan értékesítésének / bérbeadásának elősegítése és a közvetítői tevékenység szervezése, valamint dokumentálása.

   

-        Adatfeldolgozó neve: Integrity Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.; email cím; office@integrity.hu )

Adatfeldolgozás célja: szerver hosting

 

-         Adatfeldolgozó neve: Kontír-Aktív Kft. (székhely: 1131 Budapest Unoka u 55.; email cím; peter.tiba@kontiraktiv.hu)

Adatfeldolgozás célja: szerver rendszergazda


-          Adatfeldolgozó neve: HolMiKi Kft. (székhely: 7400 Kaposvár, Honvéd u. 16/b. fszt. 2, ; email cím; tanczos.robert@gmail.com)

-          Adatfeldolgozás célja: informatikai rendszer fejlesztése

 

-        Adatfeldolgozó neve: Fejér Zsolt Károly ev. (székhely: 2335 Taksony, Fő út 121.; email cím; fzsolt35@gmail.com)

Adatfeldolgozás célja: informatikai rendszer fejlesztése

  

7.2. [Személyes adatok továbbítása] Az Adatkezelő az ingatlanközvetítői tevékenysége mellett segítséget nyújt az Érintetteknek más adatkezelő által végzett szolgáltatással kapcsolatosan, amelyre az Érintettnek igénye van. Az Adatkezelő ilyen esetekben az Érintett kapcsolattartási adatait (általában név, cím, e-mail cím és telefonszám) megadja a szolgáltatók részére, amely lehet: hitelközvetítő, értékbecslő, ügyvéd, energetikai tanúsítvány kiállítására jogosult szakember, ingatlanról 3D felvételt készítő vállalkozás.  Az Adatkezelő a szolgáltató nevéről és elérhetőségéről az adattovábbítás során kap pontos tájékoztatást.

 

Az Ingatlan tulajdonos Érintettek esetében statisztikai célú adatbázis képzés és adattovábbítás történik.

 

7.3. [Személyes adatok közzététele] Az Adatkezelő felhívja figyelmet, hogy az ingatlan értékesítésének elősegítése érdekében az ingatlanra vonatkozóan megadott adatok [pl. ingatlanról készült fénykép, alaprajz, ingatlan leírása, ingatlan vételára, ingatlan elhelyezkedése, jellege, fekvése, hasznos alapterülete, építési módja, komfortfokozata, fűtési módja, szobaszáma, ill. telek területe] különböző internetes hirdetési felületeken közzétételre kerülnek.

 

7.4 [Statisztikai adatbázis képzése] A hatékonyabb ügyfélkiszolgálás, az értékesítés hatékonyságának növelése érdekében, valamint a megfelelőbb ár/irányár-meghatározás és magas szintű értékbecslési szolgáltatás érdekében statisztikai és értékesítési célból az ingatlanok adatait az Adatkezelő statisztikai adatbázis képzésére is felhasználja. Az Adatkezelő a statisztikai adatbázist megosztja a Magyar Ingatlanközvetítők Országos Szövetségével (székhely/levelezési cím: 1126 Budapest, Orbánhegyi út 14., telefonszám: +36/20-465-1680, e-mail cím: titkarsag.miosz@gmail.com; továbbiakban: MIOSZ) a MIOSZ informatikai hátterét biztosító Vár-Köz Kft.-vel (székhely/hivatalos levelezési cím: 1131 Budapest, Kucsma utca 13 - 15. fszt. 50., cégjegyzékszám: 01-09-951222; elektronikus elérhetőség: info@lakáscentrum.hu; honlap címe: www.varkoz.hu) és  a MIOSZ együttműködő partnereivel, azonban statisztikai adatbázis képzésére kizárólag a MIOSZ és a Vár-Köz Kft. jogosult.

 

A statisztikai és értékesítési adatbázis képzés céljából az alábbi adatok kerülnek felhasználásra és továbbításra: ingatlan elhelyezkedésére vonatkozóan: irányítószám, település/kerület, közterület neve, emelet; az épület szintjei; az ingatlan jellege (családi ház, társasház, telek), ingatlan fekvése (belterület, külterület); építési állapot; telek területe; belső terület (hasznos alapterület); szobaszám; építés módja (tégla, panel, vegyes, egyéb építési mód); komfortfokozat; fűtési mód; építés éve; ingatlan külső és belső állapota; alaprajz; ingatlanról készül fényképek; eladás időpontja; értékesítési vételár; extra felszereltség, tulajdonságok; hirdetés szövege.

 

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy nem kerülnek továbbításra az ingatlan pontos címére vonatkozó adatok, így az ingatlan házszáma, illetve helyrajzi száma sem.


8. Személyes adatok biztonsága és a személyes adatokhoz való hozzáférő személyek köre

 

8.2.      Adatkezelő gondoskodik a kezelt adatok biztonságáról, és minden intézkedést megtesz a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás, azaz annak érdekében, hogy az Érintettek személyes adatai a jogszabályoknak megfelelő védelemben részesüljenek.

 

8.3.      Adatkezelő az adatbiztonság követelményének megtartásához szükséges intézkedések körében számítógépes adatbázisban, automatikus és manuális módon kezeli az Érintett adatait és intézkedett arról, hogy az Érintett adatainak kezelése zárt, és minden esetben jelszóval védett rendszerben, merevlemezre mentve történjen és e rendszereket csak a szolgáltatás nyújtásával összefüggésben, az ahhoz elengedhetetlenül szükséges mértékben használják az adatok megismerésére jogosultak.

 

8.4.      A személyes adatok megismerésére jogosultak a Adatkezelő munkatársai és a szolgáltatásának nyújtásában közreműködő szerződéses partnerei.

 

8.5.      Adatkezelő biztosítja, hogy az adatokhoz hozzáférésére jogosultak teljeskörű, adatvédelmi szabályokról történő tájékoztatását. Adatbiztonsági garanciaként Adatkezelőt, munkatársait és a szolgáltatásának nyújtásában közreműködő szerződéses partnereit titoktartási kötelezettség és jogi felelősség terheli az e tevékenységük során megismert személyes adatok tekintetében.


9. Az Ön jogai és a joggyakorlásra vonatokozó szabályok

 

9.1. Az Érintett kérelmére írásban vagy elektronikus úton a Adatkezelő tájékoztatást ad [GDPR 15. cikk (1) bekezdés; tájékoztatáshoz való jog]:

§  arról, hogy milyen adatokat kezelünk Önről,

§  az adatkezelés céljairól,

§  azon címzettek kategóriáról, akik számára a személyes adatokat átadhatjuk,

§  az adatkezelés időtartamáról,

§  a jogairól és a jogorvoslati lehetőségeiről.

 

9.2. A jelen pontban szabályozott eljárások kezdeményezése előtt az Érintett jogosult - elektronikus úton benyújtható - panaszával a Adatkezelőhöz fordulni az adatkezeléssel kapcsolatos aggályainak kiküszöbölése, valamint a jogszerű állapot helyreállítása érdekében. Adatkezelő a panaszt egy hónapon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az Érintettet írásban, elektronikus úton tájékoztatja. Ha a Adatkezelő az Érintett panaszának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelés jogszerű állapotát helyreállítja, vagy az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti. Ekkor a Adatkezelő az Érintett adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. A Adatkezelő a panaszról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti azokat, akik részére a panasszal érintett adatot továbbította.

 

9.3. Az Érintett kérelmére Adatkezelő a személyes adatok másolatát széles körben használt elektronikus formátumban vagy az Érintett által választott más formátumban rendelkezésére bocsátja. [GDPR 15. cikk (3) bekezdés; hozzáférési jog, másolatkiadás iránti jog].

 

9.4. Az Érintett kérésének megfelelően módosítjuk, pontosítjuk a személyes adatát. [GDPR 16. cikk; helyesbítéshez való jog]. Az Érintett adataihoz való hozzáféréséhez fűződő jogának gyakorlása, valamint személyes adatainak helyesbítése céljából Adatkezelőhöz fordulhat az  borzsonyi.ingatlanok@gmail.com e-mail címre küldött elektronikus levélben.

 

9.5. Az Érintett kérelmére Adatkezelő törli az Érintett személyes adatát. Az Adatkezelő a kérelem teljesítését a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében szereplő okokból tagadhatja meg, így például abban az esetben, ha a személyes adatok jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez szükségesek, vagy a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából. [GDPR 17. cikk; törléshez való jog].


9.6. Az Érintett a hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja. illetve bejelentheti a reklám küldésének megtiltása iránti igényét. Ebben az esetben az Érintett nevét és minden egyéb személyes adatát Adatkezelő haladéktalanul törli a nyilvántartásból. A visszavonó nyilatkozat megtételére mind postai úton, Adatkezelő székhelyére küldött levél útján, mind pedig elektronikusan az  borzsonyi.ingatlanok@gmail.com e-mail címre történő levél küldéssel is lehetőség van [hozzájárulás visszavonásához való jog]. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.


 9.7. Az Érintett jogosult kérelmezni a személyes adatok kezelésének korlátozását (zárolását)


Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az Érintett kéri az adatok zárolását jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez [GDPR 18. cikk; adatkezelés korlátozásához való jog (zárolás)]

Adatkezelő zárolási kérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolja. Így például elektronikus adatállományok esetében külső adathordozóra kimenti, vagy a papír alapon tárolt személyes adatokat külön mappába helyezi át. Adatkezelő a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli. Az adatkezelés korlátozásának e feloldásáról előzetesen tájékoztatni fogjuk.

 

9.8. Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható, tagolt formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ezen túlmenően Adatkezelő biztosítja, hogy erre irányuló kifejezett kérelme esetén közvetlenül továbbítja Érintett adatait az Érintett által meghatározott másik adatkezelőnek. [GDPR 20. cikk (1) és (2) bekezdése; adathordozhatósághoz való jog].

 

9.9. Az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak érdekmérlegelés jogalapjának [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont] alkalmazásával történő kezelése ellen. Tiltakozás esetén az Adatkezelő megvizsgálja azt, hogy a munkavállaló által hivatkozott tények, érvek miatt az Adatkezelőnek van-e lehetősége arra, hogy a személyes adatokat törölje vagy az adatkezelést megszüntesse.

 

9.10. Adatkezelő az Érintett kérelmének beérkezését követő egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a hozott intézkedésekről. A kérelem megtagadása esetén Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

9.11. A joggyakorlás díjmentes. Bizonyos esetekben Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha az Érintett az adatairól másolatot kér, vagy ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó).

 

9.12. Adatkezelő fenntartja magának azt a jogot, hogy amennyiben megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérje. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha az Érintett a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik.


10. Az Ön jogérvényesítési lehetőségei

 

Amennyiben az Ön megítélése szerint az adatkezelés nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezheti (Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu). Amennyiben megítélése szerint Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor bírósághoz fordulhat és eljárást kezdeményezhet az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt.